Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12 жовтня 2018р

12 жовтня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254, 032 2971382

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

 У зв`язку із реорганізацією ПАТ «ВіЕс Банк» шляхом приєднання до ПАТ «ТАСКОМБАНК»:

1. 09.10.2018 року Спостережною радою ПАТ “ВіЕс Банк” (Протокол № 26) прийнято рішення про звільнення з роботи 12 жовтня 2018 року наступних посадових осіб:

- Голову Правління – Походзяєву Ірину Вікторівну (строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років 5 місяців);

- Члена Правління - Заступника Голови Правління - Болотову Олену Вікторівну (строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років 4 місяці);  

- Члена Правління (відповідального за фінансовий моніторинг) - Солярчук Оксану Богданівну (строк, протягом якого особа перебувала на посаді 5 місяців);

- Члена Правління - Заступника Голови Правління - Самохвалова Андрія Вікторовича (строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців). 

 

2. Відповідно до Наказу ПАТ “ВіЕс Банк” за № 892 від 10.10.2018 року, з 12.10.2018 року звільнено з роботи наступну посадову особу:

- Головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  - Кочергіну Наталію Іванівну (строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років);

 

3. Відповідно до Наказу ПАТ “ВіЕс Банк” за № 893 від 10.10.2018 року, з 12.10.2018 року звільнено з роботи наступну посадову особу:

- Заступника головного бухгалтера - Милик Оксану Степанівну (строк, протягом якого особа перебувала на посаді 9 років 3 місяці).

 

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали, акціями в статутному капіталі емітента не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. На посади замість осіб, повноваження яких припинено, нікого не обрано.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова комісії з припинення, Голова Правління               Походзяєва І.В.

                                                                                                

                                                                                                                                             12.10.2018 року