Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

22 жовтня 2018

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІЕС БАНК”

2. Код за ЄДРПОУ 19358632.

3. Місцезнаходження 79000 м.Львів, вул. Грабовського, 11.

4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254, 032 2971382.

5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news.

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                      

ІІ. Текст повідомлення

 1. 16 жовтня 2018 року Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) ПАТ «ВіЕс Банк» прийнято рішення (Протокол № 60) про припинення з 16.10.2018 повноважень персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» у складі:

Голови комісії з реорганізації (комісії з припинення) - Походзяєвої Ірини Вікторівни та Членів комісії з реорганізації (комісії з припинення): Болотової Олени Вікторівни, Самохвалова Андрія Вікторовича, Солярчук Оксани Богданівни, Земляного Максима Павловича, Коробкова Артура Вікторовича.

Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 3 місяці.

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали, акціями в статутному капіталі емітента не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 2. 16 жовтня 2018 року Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) ПАТ «ВіЕс Банк» прийнято рішення (Протокол № 60) про призначення з 17.10.2018 персонального складу комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк» у складі:

- Земляний Максим Павлович призначений на посаду Голови комісії з реорганізації (комісії з припинення). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк», начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк», Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», член комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».

- Коробков Артур Вікторович призначений на посаду члена комісії з реорганізації (комісії з припинення). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК», начальник служби внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК», член комісії з реорганізації (комісії з припинення) ПАТ «ВіЕс Банк».

- Мазуркевич Марія Леонідівна призначена на посаду члена комісії з реорганізації (комісії з припинення). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник Операційного управління ПАТ «ВіЕс Банк».

- Максимів Юрій Михайлович призначений на посаду Члена комісії з реорганізації (комісії з припинення). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Регіональний керівник АТ «Дельта Банк», Директор Тернопільського, Івано-Франківського, Чернівецького, Вінницького регіону  АТ «ТАСКОМБАНК», Радник Правління ПАТ «ВіЕс Банк».

Посадові особи призначені на посади - до закінчення процедури реорганізації емітента.

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали, акціями в статутному капіталі емітента не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

ІIІ. Підпис

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.Голова комісії з реорганізації

(комісії з припинення)                                            Земляний М.П.

17.10.2018