Новини

Річна інформація емітента за 2010 рік

29 квітня 2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК»

1.2. Організаційно-правова форма:

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Вул.Грабовського,11, м.Львів, Україна, 79000

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19358632

1.5. Міжміський код та телефон:

032 2971382

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

А01  № 207835

1.7. Дата державної реєстрації:

10.10.1991

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.volksbank.ua

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2771439

2912381

Грошові кошти та їх еквіваленти

721341

717488

Кошти в інших банках

69300

32670

Кредити та заборгованість клієнтів

1483945

1924414

Усього зобов'язань

2544751

2693046

Кошти банків

1934657

2009671

Кошти клієнтів

435669

403137

Усього власного капіталу та частка меншості

226688

219335

Статутний капітал

360864

260864

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-203521

-110874

Чистий прибуток/(збиток)

-92647

-111456

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,14

-0,21

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,14

-0,21

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Витяг із Статуту Емітента:

«7.1.  Органами управління Банку є:

                          а) Загальні збори акціонерів Банку (надалі - «Загальні збори»);

                          б) Спостережна рада Банку (надалі - «Спостережна рада»);

                          в) Правління Банку (надалі - «Правління»).

7.2. Органами контролю є:

                         - ревізійна комісія Банку (надалі - «Ревізійна комісія»);

                         - внутрішній аудит Банку (надалі - «Внутрішній аудит»).

8. Загальні збори

8.1. Вищим органом управління Банком є Загальні збори. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, на Загальних зборах мають бути присутні члени Ревізійної комісії та члени Правління незалежно від того, чи є вони власниками акції Банку чи ні.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

8.5. Річні Загальні збори акціонерів Банку Скликаються Спостережною радою Банку не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9. Спостережна рада

9.1. Спостережна рада є органом управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах своєї компетенції та повноважень, визначених Законами України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду, контролює та регулює діяльність Правління Банку. Спостережна рада підзвітна Загальним зборам.

9.2. Спостережна рада діє у складі Голови і членів Спостережної ради, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність, які є акціонерами або їх представниками, в кількості, що визначається Загальними зборами, але не менше ніж вимагається законодавством, на строк, що встановлюється рішенням Загальних зборів але не більше як на 3 (три) роки. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді.

9.3. Голова  та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Спостережної ради має статус члена Спостережної ради. Одна й та ж сама особа може обиратися  до складу Спостережної ради неодноразово.

10. Правління

10.1 Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком встановленими цим Статутом, внутрішніми нормативними документами, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради.

11. Ревізійна комісія

11.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

11.3. Ревізійна комісія у складі Голови і членів Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність що є акціонерами або їх представниками, в кількості 3 осіб на строк, встановлений Загальними зборами, але не більше ніж на 5 (п'ять) років. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Ревізійній комісії. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

11.4. Голова і члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

12. Внутрішній аудит Банку

12.2. Служба внутрішнього аудиту є структурною одиницею Банку, яка підпорядковується і підзвітна Спостережній раді та діє на підставі Положення про внутрішній аудит, яке затверджується Спостережною радою.»

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правлiння - Походзяєва Ірина Вікторівна має повноваження та обов'язки визначенi  Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Правлiння ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". На посаду Голови Правління заступила 17.05.2010р.відповідно до рішення Спостережної ради банку від 28.04.2010р., протокол №2. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Зарплату отримує згідно штатного розпису.

Член Правління - Мельничук Василь Васильович має повноваження та обов'язки визначенi  Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Посад на iнших пiдприємствах України не обiймає. На посаду Члена Правління призначено рішенням Спостережної  ради Банку від 28.04.2009р., протокол №2. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як Член Правління зарплату отримує згідно штатного розпису.

Член Правління-відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу - Волков Теодор має повноваження та обов'язки визначенi Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Правлiння ПАТ "ФОЛЬКСБАНК","Положення про здійснення фінансового моніторингу в ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". Посад на iнших пiдприємствах України не обiймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як Член Правління-відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу зарплату отримує згідно штатного розпису.

Головний бухгалтер - Кочергiна Наталiя Iванiвна має повноваження та обов'язки визначенi  внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про облiкову полiтику ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" та "Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Зарплату отримує згідно штатного розпису.

Голова Спостережної ради - Губер Армін здiйснює повноваження та має обов'язки, визначенi Статутом ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" та "Положенням про Спостережну раду ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". На посаду Голови Спостережної ради призначений згідно рішення зборів акціонерів банку від 04.11.2010р., протокол №42. Посад на інших підприємствах України не обіймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як Голова Спостережної ради працює на безоплатній основі.

Члени Спостережної ради - Бжезiнскі Яцек, Брамердорфер Енгельберт, Вебер Гергард, Вендель Андреас  мають повноваження та обов'язки визначенi Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Спостережну раду ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". На посаду члена Спостережної ради призначені згідно рішення зборів акціонерів банку від 04.11.2010р., протокол №42. Посад на iнших пiдприємствах України не обiймають. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як Члени Спостережної ради працюють на безоплатній основі.

Голова Ревiзiйної комiсiї - Крепелка Давід має повноваження та обов'язки визначенi  Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". На посаду Голови Ревізійної комісії призначений згідно рішення зборів акціонерів банку від 04.11.2010р., протокол №42.Посад на iнших пiдприємствах України не обiймає. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як Голова Ревізійної комісії працює на безоплатній основі.

Члени Ревiзiйної комiсiї - Цілліх Гудрун Марія, Бура Ірина Ігорівна  мають повноваження та обов'язки визначенi  Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними актами - "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ФОЛЬКСБАНК". На посаду члена ревізійної комісії  призначені згідно рішення зборів акціонерів банку від 04.11.2010р., протокол №42 та від 03.08.2009, протокол №39.Посад на iнших пiдприємствах України не обiймають. Даних щодо виплаченої винагороди у натуральній формі не має. Як члени Ревізійної комісії працюють на безоплатній основі.

Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не мають.

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

За станом на 01.01.2011 року всі засновники ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» вийшли з числа акціонерів банку.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Банком випущенні акції прості іменні. Форма існування - бездокументарна. Кількість цінних паперів - 720000000 штук. Номінальна вартість 0,50 грн. Випуск зареєстровано 01.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 282/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000069371. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх організованих ринках не відбувається; акції банку не включені до лістингу жодної фондової біржі. У звітному році 14 квітня 2010р. відбулася реєстрація звіту про додаткове розміщення акцій банку у кількості 200000000 штук, загальною номінальною вартістю 100000000 грн.та отримано Свідоцтво про випуск акцій банку за №291/1/09, яке втратило чинність у зв'язку із проведенням дематеріалізації акцій банку (рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» від 28.04.2010р., протокол №41). У звітному періоді рішення про викуп  власних акцій Банк не приймав, на рахунку емітента акції не обліковуються.У майбутньому банк планує виконати дії щодо включення акцій до біржового списку однієї із фондових бірж України.

 

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Інших цінних паперів Банк не випускав.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Ведення реєстру власників простих іменних акцій  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" здійснювало ЗАТ ДКК "Акціонер" відповідно до умов Договору №79/А/06 від 30.06.2006р.  

Згідно рішення зборів акціонерів від 28.04.2010р., протокол №41, акції банку документарної  форми існування переведено у бездокументарну форму існування. У зв'язку з чим визначено дату закриття реєстру - 14 липня 2010р. Між банком та реєстратором-ЗАТ ДКК «Акціонер», 13 липня 2010 року укладена Угода про надання послуг по закриттю реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" та збереженню первинних документів системи реєстру. Акт приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" підписано 20 липня 2010 року.

Особою, яка обслуговує випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, визначеноПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, зберігачем - ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», код за ЄДРПОУ 19358632.

 

6. Інформація про загальні збори 

У звітному році відбулися чергові загальні збори з датою проведення 28.04.2010р., кворум -  99,93%  та позачергові збори з датою проведення: 04.11.2010р., кворум - 99,92%. 

 

7. Інформація про дивіденди

У звітному році рішення про виплату дивідендів не приймалось.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності Банку за 2010 рік здійснено Аудиторською фiрмою ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АУДИТ-СЕРВІС Inc", код за ЄДРПОУ - 13659226, (Свідоцтво про включення ЗАТ "АУДИТ-СЕРВІС Inc" до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №0036 видане згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98. Свідоцтво є чинним, термін чинності Свідоцтва продовжено до 04 листопада 2015 року.) на підставі Договору № 170 про надання аудиторських послуг (проведення обов'язкового аудиту) від 07.10.2010р. (м.Івано-Франківськ, 07.10.2010р).

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Голові Правління ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», Засновникам та Спостережній Раді ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», ДКЦПФРУ

Висновок про фінансову звітність станом на 31.12.2010р.  

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Публічного акціонерного товариства „ФОЛЬКСБАНК" (далі - Банк), що включають Баланс станом на 31 грудня 2010р., Звіт про фінансові результати,  Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до положень з бухгалтерського обліку та звітності для банків України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку, що до цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти  вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які  відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ „ФОЛЬКСБАНК" на 31.12.2010р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2010р., відповідно до вимог положень з бухгалтерського обліку та звітності для банків України.

 

Висновок щодо вимог ДКЦПФР

Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються в ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528, були виконані аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття:

- інформації за видами активів (відповідно до вимог Національного банку України, що не суперечать Міжнародним стандартам фінансової звітності);

- інформації про зобов`язання (відповідно до вимог НБУ, що не суперечать МСФЗ);

- інформації про власний капітал (відповідно до вимог НБУ, що не суперечать МСФЗ);

- відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства;

- сплати статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни;

- розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Банку та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок".

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки стосовно вище перерахованих моментів. 

На нашу думку фінансова звітність ПАТ „ФОЛЬКСБАНК" складена відповідно до вимог законодавства України і НБУ, достовірно відображає дійсний фінансовий стан Банку. В балансі Банку станом на 31.12.2010р. достовірно відображена і розкрита інформація  стосовно:

- активів банку;

- зобов`язань;

- власного капіталу.

Чисті активи не відповідають вимогам законодавства (ст.155 ЦКУ): вони менше статутного капіталу. Статутний капітал станом на 31.12.2010р. відповідає установчим документам і сплачений в повному обсязі. 

Банк дотримується вимог ліквідності, які встановлені для нього Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою НБУ від 28.08.2001р. №368. Показники ліквідності для Банку ДКЦПФР не встановлювалися.

Всі емітовані цінні папери забезпечені активами Банку відповідно до законодавства України.   Банк за звітний період не випускав цінних паперів, які повинні мати забезпечення згідно законодавства України.   Іпотечних облігацій Банк не випускав. 

За 2010 рік Банком отримано збитки в сумі 92 647 тис.грн. Фінансовий результат  відповідає даним бухгалтерського обліку, є достовірним. 

Банк не має зобов`язань за борговими та іпотечними цінними паперами.  

Особлива інформація подавалась своєчасного та в повному обсязі відповідно до вимог ст.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-IV  та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591.

24.03.2011р.

Директор по аудиту: Свідоцтво 0000006  продовжене рішенням Комітету з питань аудиту банків від 03.12.2009р.№18, Сертифікат  аудитора банків №0003 виданий рішенням АПУ від 29.10.2009р. №207/2 - В.К.Орлова; Аудитор: Сертифікат А 002553 продовжений рішенням АПУ від 21.05.2009р. №202/2 - Є.Д.Вінтоняк.

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

29.04.2011

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.volksbank.ua

в мережі Інтернет

 

29.04.2011

(адреса сторінки)

(дата)

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління

 

 

 

Походзяєва Ірина Вікторівна

(найменування посади)

 

(підпис)

 

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М. П.

 

27.04.2010

(дата)

 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

24.06.2018КупiвляПродаж
USD26.050026.2800
EUR30.200030.7000
RUB0.39500.4140
PLN6.88007.0800
GBP33.820034.7900
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua