Новини

Повідомлення про проведення чергових Зборів акціонерів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”

28 лютого 2013

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”ФОЛЬКСБАНК”

 повідомляє про проведення чергових Загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ”ФОЛЬКСБАНК”, 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата,  час та місце проведення загальних зборів: 12 квітня 2013 року о 10:00 годині у приміщенні  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах12 квітня 2013 року з  09.10 год. до 09.50 год. за Київським часом.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 08 квітня 2013 року.

 Порядок денний:

  1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря чергових Загальних зборів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
  2. Затвердження результатів діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” за 2012 рік, звітів Спостережної ради та Правління Банку за 2012 рік.
  3. Розгляд та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” у  2012 році.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
  5. Затвердження річного фінансового звіту ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  за 2012 рік.
  6. Розподіл прибутків та збитків ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.
  7. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” на 2013 рік.
  8. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ ФОЛЬКСБАНК шляхом    викладення у новій редакції.

         З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою:  м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий  час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зала. 

         Посадова  особа  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Походзяєва Ірина Вікторівна. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного відділу  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Марків Василь Дмитрович.

        Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт). Реєстрація акціонерів проводиться  12 квітня 2013р. з 09:10год. до 09:50год.

        Довідки за телефонами у м.Львові  (032) 255-02-54, 297-13-82.       

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”                                                       (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2012р.

Попередній 2011р.

Усього активів

2243156

2944028

Основні засоби  

151458

158162

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

252

1584

Сумарна дебіторська заборгованість  

10986

13446

Грошові кошти та їх еквіваленти

382536

799193

Нерозподілений прибуток 

98797

(165264)

Власний капітал 

478941

413173

Статутний капітал 

420000

420000

Довгострокові зобов'язання 

1053473

2073874

Поточні зобов'язання 

690742

456981

Чистий прибуток (збиток) 

66444

38232

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

840000000

747287671

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

646

691

Спостережна рада ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ „ФОЛЬКСБАНК” опубліковано в газеті “Бюлетень. Цінні папери України” № 38 від 27.02.2013р.

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

21.05.2018КупiвляПродаж
USD25.820026.1500
EUR30.310030.8500
RUB0.39500.4200
PLN7.00007.1700
GBP34.050035.2700
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua