Новини

Проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

28 лютого 2012

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”ФОЛЬКСБАНК”

 повідомляє про проведення чергових Загальних зборів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ”ФОЛЬКСБАНК”, 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата,  час та місце проведення загальних зборів: 12 квітня 2012 року о 17:00 годині у приміщенні  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах12 квітня 2012 року з  16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 06 квітня 2012 року.

 

Порядок денний:

1.        Обрання членів лічильної комісії, секретаря чергових Загальних зборів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

2.        Затвердження результатів діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” у 2011 році, звітів Спостережної Ради та Правління Банку за 2011 рік.

3.        Розгляд та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” у  2011 році.

4.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

5.        Затвердження річного фінансового звіту ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”  за 2011 рік.

6.        Розподіл прибутків та збитків ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

7.        Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” на 2012 рік.

8.        Дострокове припинення повноважень Голови та Членів Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

9.        Обрання Голови та Членів Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

10.    Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної Ради ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”.

 

        З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою:  м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у  робочі  дні (з понеділка по п’ятницю),  робочий  час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом),  а в день проведення Загальних зборів - також  у місці  їх  проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал. 

         Посадова  особа  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Волков Теодор. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного відділу  ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Марків Василь Дмитрович.

        Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

        Реєстрація акціонерів проводиться  12 квітня 2012р. з 16:00год. до 16:45год.

        Довідки за телефонами у м.Львові  (032) 255-02-54, 297-13-82.       

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”         (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2011р.

Попередній 2010р.

Усього активів

2944028

2771439

Основні засоби  

158162

108522

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

1584

324

Сумарна дебіторська заборгованість  

13446

13322

Грошові кошти та їх еквіваленти

833679

721341

Нерозподілений прибуток 

(165264)

(203521)

Власний капітал 

413173

226688

Статутний капітал 

462864

360864

Довгострокові зобов'язання 

2073874

2170410

Поточні зобов'язання 

456981

374341

Чистий прибуток (збиток) 

38232

(92647)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

747287671

671780822

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

691

658

Спостережна Рада  ПАТ “ФОЛЬКСБАНК”

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ФОЛЬКСБАНК” опубліковано в газеті “Бюлетень. Цінні папари України” №36 від 27.02.2012р.

 

Контактна інформація

Інформаційний центр

Переказ з картки на картку

Карта вiддiлень

Усі контакти

Курси валют

24.05.2018КупiвляПродаж
USD25.850026.1400
EUR30.200030.7400
RUB0.40000.4230
PLN6.93007.1100
GBP34.010034.9000
Валютний калькулятор

Клієнт-Банк

Вхід у систему "Клієнт-Банк"

Вхід в інтернет-сервіс "VS-e"

Технічна підтримка:
+380322976980

 0 800 500 260 

AdminCB@vsbank.com.ua